Norwich (Ormiston), 22/09/2023: We are becoming expert reporters and historians!

GAL: Ola, ola, familias! Xa chegou a fin de semana! Que plans tedes para o sábado? E para o domingo? Nós decidimos ter un día libre, para nós e só para nós, que, entre as clases de inglés e máis as actividades do serán, tivemos a axenda completa de luns a venres; así que imos aproveitar para desconectar un chisco e estar á nosa bola, que ben o merecemos. E este domingo, imos de excursión a Cambridge, a prestixiosa cidade universitaria á beira do río Cam (“a ponte do río Cam”, velaí o seu nome) que está a medio camiño de Norwich e Londres. Acabamos de nos decatar de que xa vai facer unha semana do comezo da nosa viaxe: o tempo pasa voando!…

Mais a motivación detrás da entrada de hoxe é facervos un resumo do acontecido nestas dúas últimas xornadas, que, sen dúbida, foron moi produtivas no que a aprendizaxe se refire. O xoves pola mañá, saímos á rúa acompañad@s por Helen e máis Javi para exercer de reporteir@s por un día, facendo preguntas aos viandantes sobre unha grande variedade de temas que despois comentariamos na aula. Ao principio, costounos un pouco romper o xeo, xa que atopamos a moitas persoas que tiñan presa ou que reaccionaban sorprendidas cando tentabamos abordalas (hai que ter en conta que @s británic@s, malia seren occidentais, teñen unha cultura diferente á nosa, especialmente a xente maior); porén, como xa comezamos a ser coñecid@s na localidade, algunhas / algúns nordovicenses foron moi amables e accederon a que lles entrevistaramos!

Pola tarde, trocamos o papel de xornalistas polo de historiadoras / historiadores. Dan levounos ó museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas as súas salas e respostásemos a un extenso cuestionario sobre a historia da cidade. Non é por alardear, mais recibimos comentarios moi positivos da nosa pescuda por parte do responsábel de actividades, acertamos case todas as preguntas e, o que é aínda máis importante, aprendimos montes e moreas acerca do patrimonio industrial de Norwich!

Hoxe foi o derradeiro día de clase con Helen e tivemos presentacións grupais nas que ilustramos ás / aos compañeir@s sobre diferentes temas propostos pola teacher; en inglés, por suposto. Puxemos punto e final a esta semana de adestramento previa á nosa entrada en Ormiston debullando algúns dos elementos culturais británicos máis coñecidos ao redor do mundo, coma o afternoon tea, a popular banda de rock Queen, a música made in UK en xeral ou o equipo de fútbol Manchester City. E xusto antes de dar comezo oficialmente á fin de semana, participamos nunha city search, unha especie de xincana que consistiu na localización dalgúns dos spots máis salientábeis da cidade de Norwich e na que nos xogamos un premio ao mellor equipo!

Como podedes ver, sempre estamos busy; sempre dando o mellor de nós mesmos. Agora, a gozarmos do sábado, que a vida, como se adoita dicir nestes casos, son dous días! Até a próxima! 🙂

ESP: ¡Hola, hola, familias! ¡Ya ha llegado el fin de semana! ¿Qué planes tenéis para el sábado? ¿Y para el domingo? Nosotros decidimos tener un día libre, para nosotros y sólo para nosotros, que, entre las clases de inglés y las actividades de la tarde, hemos tenido la agenda completa de lunes a viernes; así que vamos a aprovechar para desconectar un rato y estar a nuestra bola, que bien nos lo merecemos. Y este domingo, nos vamos de excursión a Cambridge, la prestigiosa ciudad universitaria a orillas del río Cam (“el puente del río Cam”, de ahí su nombre) que está a medio camino de Norwich y Londres. Acabamos de darnos cuenta de que en nada se cumple una semana del inicio de nuestro viaje: ¡El tiempo pasa volando!…

Pero el cometido de la entrada de hoy es haceros un resumen de lo que hemos hecho en estas dos últimas jornadas, que, sin duda, han sido muy productivas en lo que a aprendizaje se refiere. El jueves por la mañana, salimos a la calle acompañad@s por Helen y Javi para ejercer de reporter@s por un día, haciendo preguntas a los viandantes sobre una gran variedad de temas que después comentamos en el aula. Al principio, nos costó un poco romper el hielo, ya que nos encontramos a muchas personas que tenían prisa o que reaccionaban sorprendidas cuando intentábamos abordarlas (hay que tener en cuenta que l@s británic@s, a pesar de ser occidentales, tienen una cultura diferente a la nuestra, especialmente la gente mayor); no obstante, como ya empezamos a ser conocid@s en la localidad, ¡algunas / algunos nordovicienses fueron muy amables y accedieron a que les entrevistásemos!

Por la tarde, cambiamos el papel de periodistas por el de historiadoras / historiadores. Dan nos llevó al museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas sus salas y respondiésemos a un extenso cuestionario sobre la historia de la ciudad. No es por fardar, pero recibimos comentarios muy positivos de nuestra labor de investigación por parte del responsable de actividades, acertamos casi todas las preguntas y, lo que es aun más importante, ¡aprendimos un montón acerca del patrimonio industrial de Norwich!

Hoy ha sido el último día de clase con Helen y hemos tenido presentaciones grupales en las que hemos ilustrado a l@s compañer@s sobre diferentes temas propuestos por la teacher; en inglés, por supuesto. Hemos puesto punto y final a esta semana de entrenamiento previa a nuestra entrada en Ormiston desgranando algunos de los elementos culturales británicos más conocidos en todo el mundo, como el afternoon tea, la popular banda de rock Queen, la música made in UK en general o el equipo de fútbol Manchester City. Y justo antes de dar inicio oficialmente al fin de semana, participamos en una city search, ¡una especie de gincana que ha consistido en la localización de algunos de los spots más destacables de la ciudad de Norwich y en la que nos hemos jugado un premio al mejor equipo!

Como podéis ver, siempre estamos busy; siempre dando lo mejor de nosotros mismos. ¡Ahora, a disfrutar del sábado, que la vida, como se suele decir en estos casos, son dos días! ¡Hasta la próxima! 🙂

ENG: Hi, hi, hi, dear families! The weekend is here! What are your plans for this Saturday? And for this Sunday? We have decided to take a day off, for us and only for us, since, after having had English classes in the morning and activities in the afternoon, we have been really busy from Monday to Friday; so we are taking this chance to disconnect for a while and be on our own, because we deserve it. And on Sunday, we are going on an excursion to Cambridge, the prestigious university city on the banks of the Cam river, which is halfway between Norwich and London. We have just realized now it is almost a week since the beginning of our trip: time flies!…

But the purpose of today’s post is to give you a summary of what we have done during these last two days, which, without a doubt, have been very productive in terms of learning. On Thursday morning, we went out along with Helen and Javi to play reporters on the street for a day, asking pedestrians questions about a wide variety of topics that we later discussed in the classroom. At first, it was a bit difficult for us to break the ice, as we encountered many people who were in a hurry or who reacted with surprise when we tried to approach them (we must bear in mind that British people, despite being Westerners, have a different culture from ours, especially the elderly); nevertheless, as we start to be popular in town, some Norvicians were very kind and agreed to let us interview them!

In the afternoon, we switched from playing journalists to play historians. Dan took us to the Museum of Norwich at the Bridewell to gather information from all its rooms and answer an extensive questionnaire about the history of the city. Not bragging at all, we were praised on our research work by the activity leader, we got almost all the questions right and, even more importantly, we learnt a lot about Norwich’s industrial heritage!

Today has been the last day with Helen and we have had group presentations in which we have enlightened our classmates on different topics proposed by the teacher; in English, of course. We have put an end to this week of training prior to our induction in Ormiston by explaining some of the best-known British cultural elements around the world, such as afternoon tea, the popular rock band Queen, music made in the UK in general or the Manchester City soccer team. And just before getting the weekend officially started, we have participated in a city search, a sort of gymkhana that has consisted of locating some of the most notable spots in the city of Norwich and in which we have competed for a prize to the best team!

As you can see, we are always on the go; always doing our best. Now, let’s enjoy this Saturday, because, as they say, you just get to live once! See you! 🙂

 

avatar

Javier Riobó Toste

2 pensamientos en “Norwich (Ormiston), 22/09/2023: We are becoming expert reporters and historians!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *