Norwich (Ormiston), 22/09/2023: We are becoming expert reporters and historians!

GAL: Ola, ola, familias! Xa chegou a fin de semana! Que plans tedes para o sábado? E para o domingo? Nós decidimos ter un día libre, para nós e só para nós, que, entre as clases de inglés e máis as actividades do serán, tivemos a axenda completa de luns a venres; así que imos aproveitar para desconectar un chisco e estar á nosa bola, que ben o merecemos. E este domingo, imos de excursión a Cambridge, a prestixiosa cidade universitaria á beira do río Cam (“a ponte do río Cam”, velaí o seu nome) que está a medio camiño de Norwich e Londres. Acabamos de nos decatar de que xa vai facer unha semana do comezo da nosa viaxe: o tempo pasa voando!…

Mais a motivación detrás da entrada de hoxe é facervos un resumo do acontecido nestas dúas últimas xornadas, que, sen dúbida, foron moi produtivas no que a aprendizaxe se refire. O xoves pola mañá, saímos á rúa acompañad@s por Helen e máis Javi para exercer de reporteir@s por un día, facendo preguntas aos viandantes sobre unha grande variedade de temas que despois comentariamos na aula. Ao principio, costounos un pouco romper o xeo, xa que atopamos a moitas persoas que tiñan presa ou que reaccionaban sorprendidas cando tentabamos abordalas (hai que ter en conta que @s británic@s, malia seren occidentais, teñen unha cultura diferente á nosa, especialmente a xente maior); porén, como xa comezamos a ser coñecid@s na localidade, algunhas / algúns nordovicenses foron moi amables e accederon a que lles entrevistaramos!

Pola tarde, trocamos o papel de xornalistas polo de historiadoras / historiadores. Dan levounos ó museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas as súas salas e respostásemos a un extenso cuestionario sobre a historia da cidade. Non é por alardear, mais recibimos comentarios moi positivos da nosa pescuda por parte do responsábel de actividades, acertamos case todas as preguntas e, o que é aínda máis importante, aprendimos montes e moreas acerca do patrimonio industrial de Norwich!

Hoxe foi o derradeiro día de clase con Helen e tivemos presentacións grupais nas que ilustramos ás / aos compañeir@s sobre diferentes temas propostos pola teacher; en inglés, por suposto. Puxemos punto e final a esta semana de adestramento previa á nosa entrada en Ormiston debullando algúns dos elementos culturais británicos máis coñecidos ao redor do mundo, coma o afternoon tea, a popular banda de rock Queen, a música made in UK en xeral ou o equipo de fútbol Manchester City. E xusto antes de dar comezo oficialmente á fin de semana, participamos nunha city search, unha especie de xincana que consistiu na localización dalgúns dos spots máis salientábeis da cidade de Norwich e na que nos xogamos un premio ao mellor equipo!

Como podedes ver, sempre estamos busy; sempre dando o mellor de nós mesmos. Agora, a gozarmos do sábado, que a vida, como se adoita dicir nestes casos, son dous días! Até a próxima! 🙂

ESP: ¡Hola, hola, familias! ¡Ya ha llegado el fin de semana! ¿Qué planes tenéis para el sábado? ¿Y para el domingo? Nosotros decidimos tener un día libre, para nosotros y sólo para nosotros, que, entre las clases de inglés y las actividades de la tarde, hemos tenido la agenda completa de lunes a viernes; así que vamos a aprovechar para desconectar un rato y estar a nuestra bola, que bien nos lo merecemos. Y este domingo, nos vamos de excursión a Cambridge, la prestigiosa ciudad universitaria a orillas del río Cam (“el puente del río Cam”, de ahí su nombre) que está a medio camino de Norwich y Londres. Acabamos de darnos cuenta de que en nada se cumple una semana del inicio de nuestro viaje: ¡El tiempo pasa volando!…

Pero el cometido de la entrada de hoy es haceros un resumen de lo que hemos hecho en estas dos últimas jornadas, que, sin duda, han sido muy productivas en lo que a aprendizaje se refiere. El jueves por la mañana, salimos a la calle acompañad@s por Helen y Javi para ejercer de reporter@s por un día, haciendo preguntas a los viandantes sobre una gran variedad de temas que después comentamos en el aula. Al principio, nos costó un poco romper el hielo, ya que nos encontramos a muchas personas que tenían prisa o que reaccionaban sorprendidas cuando intentábamos abordarlas (hay que tener en cuenta que l@s británic@s, a pesar de ser occidentales, tienen una cultura diferente a la nuestra, especialmente la gente mayor); no obstante, como ya empezamos a ser conocid@s en la localidad, ¡algunas / algunos nordovicienses fueron muy amables y accedieron a que les entrevistásemos!

Por la tarde, cambiamos el papel de periodistas por el de historiadoras / historiadores. Dan nos llevó al museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas sus salas y respondiésemos a un extenso cuestionario sobre la historia de la ciudad. No es por fardar, pero recibimos comentarios muy positivos de nuestra labor de investigación por parte del responsable de actividades, acertamos casi todas las preguntas y, lo que es aun más importante, ¡aprendimos un montón acerca del patrimonio industrial de Norwich!

Hoy ha sido el último día de clase con Helen y hemos tenido presentaciones grupales en las que hemos ilustrado a l@s compañer@s sobre diferentes temas propuestos por la teacher; en inglés, por supuesto. Hemos puesto punto y final a esta semana de entrenamiento previa a nuestra entrada en Ormiston desgranando algunos de los elementos culturales británicos más conocidos en todo el mundo, como el afternoon tea, la popular banda de rock Queen, la música made in UK en general o el equipo de fútbol Manchester City. Y justo antes de dar inicio oficialmente al fin de semana, participamos en una city search, ¡una especie de gincana que ha consistido en la localización de algunos de los spots más destacables de la ciudad de Norwich y en la que nos hemos jugado un premio al mejor equipo!

Como podéis ver, siempre estamos busy; siempre dando lo mejor de nosotros mismos. ¡Ahora, a disfrutar del sábado, que la vida, como se suele decir en estos casos, son dos días! ¡Hasta la próxima! 🙂

ENG: Hi, hi, hi, dear families! The weekend is here! What are your plans for this Saturday? And for this Sunday? We have decided to take a day off, for us and only for us, since, after having had English classes in the morning and activities in the afternoon, we have been really busy from Monday to Friday; so we are taking this chance to disconnect for a while and be on our own, because we deserve it. And on Sunday, we are going on an excursion to Cambridge, the prestigious university city on the banks of the Cam river, which is halfway between Norwich and London. We have just realized now it is almost a week since the beginning of our trip: time flies!…

But the purpose of today’s post is to give you a summary of what we have done during these last two days, which, without a doubt, have been very productive in terms of learning. On Thursday morning, we went out along with Helen and Javi to play reporters on the street for a day, asking pedestrians questions about a wide variety of topics that we later discussed in the classroom. At first, it was a bit difficult for us to break the ice, as we encountered many people who were in a hurry or who reacted with surprise when we tried to approach them (we must bear in mind that British people, despite being Westerners, have a different culture from ours, especially the elderly); nevertheless, as we start to be popular in town, some Norvicians were very kind and agreed to let us interview them!

In the afternoon, we switched from playing journalists to play historians. Dan took us to the Museum of Norwich at the Bridewell to gather information from all its rooms and answer an extensive questionnaire about the history of the city. Not bragging at all, we were praised on our research work by the activity leader, we got almost all the questions right and, even more importantly, we learnt a lot about Norwich’s industrial heritage!

Today has been the last day with Helen and we have had group presentations in which we have enlightened our classmates on different topics proposed by the teacher; in English, of course. We have put an end to this week of training prior to our induction in Ormiston by explaining some of the best-known British cultural elements around the world, such as afternoon tea, the popular rock band Queen, music made in the UK in general or the Manchester City soccer team. And just before getting the weekend officially started, we have participated in a city search, a sort of gymkhana that has consisted of locating some of the most notable spots in the city of Norwich and in which we have competed for a prize to the best team!

As you can see, we are always on the go; always doing our best. Now, let’s enjoy this Saturday, because, as they say, you just get to live once! See you! 🙂

 

Norwich (Ormiston), 20/09/2023: Rounders, cinema and more!

 

 

GAL: Ola de novo, familias! Como estades? Que tal levades a nosa ausencia? Nós xa estamos feitos todos uns nordovicenses (si, ese é o xentilicio de Norwich). Movémonos pola cidade coma peixe na auga, coma se pasaramos toda a nosa vida aquí. Ben sexa a pé, ben sexa en bus, non hai localización que se nos resista. E é que isto, para que vos fagades unha idea, e máis ou menos coma Vigo; en tamaño, queremos dicir…

Xa nos imos amoldando á rutina, pouquiño a pouco. As clases coa nosa mestra de The English Experience, Helen, fanse moi amenas, porque os exercicios que nos pon soen ser creativos e, ademais, temos algunhas pausas ao longo da mañá para coller folgos.

A programación do serán tamén nos está a gustar. Onte fomos a Eaton Park, un parque xigantesco e fermosísimo onde se realizan todo tipo de actividades e eventos ao aire libre; a xogar aos rounders, un deporte británico similar ao béisbol que consiste en golpear unha pelota lanzada por un membro do equipo rival e que o resto de ese equipo ten que atrapar, para eliminar ao bateador e aos xogadores que intenten completar un circuito ao redor de catro estacas chantadas na terra, unha por cada punto cardinal. Ao principio, non nos fixo moita graza que Dan nos puxera a suar, mais, despois de ter quecido e de familiarizarnos coa dinámica do xogo, chegou a hora de marchar e non queriamos saír de alí!… Hoxe fomos ver unha peli ao cine: A Haunting in Venice, un filme de xénero detectivesco, de suspense e misterio, ambientado na Venecia de despois da Segunda Guerra Mundial e baseado nunha novela da famosa escritora británica Agatha Christie. A verdade é que nos imaxinabamos que ía ser de terror e non foi; porén, vímola de principio a fin en versión orixinal sen subtítulos e foi unha oportunidade extraordinaria para adestrar a nosa capacidade de escoita e comprensión.

Este venres, deixarémonos caer de novo polo blog para poñervos negros da envexa do ben que o estamos a pasar. Que teñades unha boa continuación da semana! 🙂

ESP: ¡Hola de nuevo, familias! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis nuestra ausencia? Nosotros ya estamos hechos todos unos nordovicienses (sí, ese es el gentilicio de Norwich). Nos movemos por la ciudad como pez en el agua, como si hubiésemos pasado toda nuestra vida aquí. Bien sea a pie, bien sea en bus, no hay localización que se nos resista. Y es que esto, para que os hagáis una idea, es más o menos como Vigo; en tamaño, queremos decir…

Poquito a poco, nos vamos amoldando a la rutina. Las clases con nuestra profesora de The English Experience, Helen, se hacen muy amenas, porque los ejercicios que nos pone suelen ser creativos y, además, tenemos algunas pausas a lo largo de la mañana para coger respiro.

La programación de las tardes también nos está gustando. Ayer fuimos a Eaton Park, un parque gigantesco y hermosísimo donde se realizan todo tipo de actividades y eventos al aire libre; a jugar a los rounders, un deporte británico similar al béisbol que consiste en golpear una pelota lanzada por un miembro del equipo rival y que el resto de ese equipo tiene que atrapar, para eliminar al bateador y a los jugadores que intenten completar un circuito alrededor de cuatro estacas clavadas en la tierra, una por cada punto cardinal. Al principio, no nos hizo mucha gracia que Dan nos pusiera a sudar, pero, después de calentar y de familiarizarnos con la mecánica del juego, ¡llegó la hora de marcharnos y no queríamos salir de allí!… Hoy hemos ido a ver una peli al cine: A Haunting in Venice, una cinta de género detectivesco, de suspense y misterio, ambientada en la Venecia de después de la Segunda Guerra Mundial y basada en una novela de la famosa escritora británica Agatha Christie. La verdad es que nos imaginábamos que iba a ser de terror y no lo ha sido; no obstante, la hemos visto de principio a fin en versión original sin subtitular y ha sido una oportunidad extraordinaria para entrenar nuestra capacidad de escucha y comprensión.

Este viernes, nos dejaremos caer de nuevo por el blog para poneros negros de la envidia de lo bien que lo estamos pasando. ¡Que tengáis una buena continuación de la semana! 🙂

ENG: Hi back, dear families! How are you? How are you dealing with our absence? Now we are all Norvicians (yes, that is the demonym for Norwich). We roam around the city like if we were in our element, as if we had spent our whole lives in here. Whether by foot or bus, no location is a challenge for us. And that is because this, just so you have got an idea, is more or less like Vigo; in size, you know…

Little-by-little, we are adjusting to the day-by-day. The lessons with our The English Experience teacher, Helen, are very enjoyable, mostly because the exercises she gives us to do are usually creative and, on top of that, we have got a few breaks in the morning to relax.

The afternoon programme is just as cool. Yesterday we went to Eaton Park, a gigantic and gorgeous park where all sorts of outdoor activities and events take place; in order to play rounders, a British sport similar to baseball that consists of hitting a ball thrown by an opponent and that the rest of that team has to catch, to knock out the batter and the players who try to circle around four stakes nailed down in the ground, one for each cardinal point. At first, we were not too happy about Dan making us sweat, but after warming up and getting used to the game, it was time to wrap up and we did not want to leave there!… Today we went to a movie theatre to watch A Haunting in Venice, a detectivesque, suspense and mystery genre film, set in Venice after the Second World War and based on a novel by the famous British writer Agatha Christie. To be honest, we thought it was going to be a horror movie and it was not; nevertheless, we watched it from beginning to end in the original version without subtitles and it was an extraordinary opportunity to train our listening skills.

On Friday, we will pass by the blog again to make you feel terribly envious about how much fun we are having in here. Have a nice rest of the week! 🙂

 

Norwich (Ormiston), 18/09/2023: This is just getting started!

GAL: Boa noite, familias! Conseguímolo: por fin chegamos a Norwich! Despois dunha viaxe por terra e aire na que percorrimos centos de quilómetros, fomos quen de aterrar nesta pintoresca cidade do leste de Inglaterra. Acordamos moi cedo para estar a primeira hora en Peinador e, tras localizar ao noso monitor, de reunir a todo o equipo e de tirar unha foto con Olga, a Concelleira Delegada de Educación, embarcamos no primeiro dos dous avións, en dirección a Madrid. Precisamos pouco máis dunha hora para pór os pés en Barajas, onde tivemos que efectuar unha longa escala que, entre falar e falar con compañeir@s doutros grupos e máis pasear polas tendas de duty free, non se fixo tan pesada. Malia a advertencia sobre un posible retraso por mor da meteoroloxía, o noso segundo voo, desta vez rumbo a Londres, cumpriu co horario establecido e, ao redor das sete do serán, hora británica, xa estabamos no bus que finalmente nos levou a Norwich; na compaña de Karen, unha das membros de The English Experience, a academia onde imos adestrar durante a nosa primeira semana de estancia, e máis Gavin, o condutor. O esgotamento fíxose notar e, ao que máis e ao que menos, deulle o sono polo camiño; mais contra as dez coñecimos ás nosas host families, que nos recibiron cos brazos abertos e recolleron en coche para poñer punto e final ao noso periplo!

A dicir verdade, achamos todo do noso gusto: as nosas habitacións, a escola, a cidade… E, para non coñecermos ren de Norwich, ben que nos manexamos co transporte público, practicamente sen a axuda de ninguén! Hoxe pola mañá, tivemos unha primeira toma de contacto co training en lingua inglesa que imos recibir ao longo destas tres semanas; da man de Helen, unha profesora moi riquiña coa que estivemos practicando as nosas habilidades por medio de xogos e exercicios. E despois do xantar, gozamos dun tour guiado por Dan, o noso monitor local de actividades, para descubrir algúns dos lugares máis emblemáticos de Norwich, coma a catedral, unha casa pantasma reconvertida en scape room ou unha tenda de osiños de peluche artesáns; mais tamén para fichar puntos de interese nos que poder divertirnos cando non estemos na escola ou participando nun evento programado. Que non vai ser todo estudar!

Contámosvos máis na vindeira entrada, que isto non fixo máis que comezar! 😀

ESP: ¡Buenas noches, familias! Lo conseguimos: ¡por fin hemos llegado a Norwich! Después de un viaje por tierra y aire en el que recorrimos cientos de kilómetros, hemos sido capaces de aterrizar en esta pintoresca ciudad del este de Inglaterra. Nos despertamos muy temprano para estar a primera hora en Peinador y, tras haber localizado a nuestro monitor, de reunir a todo el equipo y de sacarnos una foto con Olga, la Concelleira Delegada de Educación, embarcamos en el primero de los dos aviones, en dirección a Madrid. Poner los pies en Barajas nos llevó poco más de una hora, donde tuvimos que efectuar una larga escala que, entre hablar y hablar con compañeros de otros grupos y pasear por las tiendas de duty free, no se hizo tan pesada. Pese a la advertencia sobre un posible retraso por cuestiones meteorológicas, nuestro segundo vuelo, esta vez rumbo a Londres, cumplió con el horario establecido y, alrededor de las siete de la tarde, hora británica, ya estábamos en el bus que finalmente nos condujo a Norwich; en compañía de Karen, una de las miembros de The English Experience, la academia donde vamos a entrenar durante nuestra primera semana de estancia, y Gavin, el driver. El agotamiento se hizo notar y, al que más y al que menos, le dio el sueño por el camino; ¡aunque sobre las diez conocimos a nuestras host families, que nos recibieron con los brazos abiertos y recogieron en coche para poner punto y final a nuestro periplo!

A decir verdad, hemos encontrado todo de nuestro agrado: nuestras habitaciones, la escuela, la ciudad… Y, para no conocer nada de Norwich, bien que nos manejamos con el transporte público, ¡prácticamente sin la ayuda de nadie! Hoy por la mañana, hemos tenido una primera toma de contacto con el training en lengua inglesa que vamos a recibir a lo largo de estas tres semanas; de la mano de Helen, una profesora muy maja con la que hemos estado practicando nuestras habilidades por medio de juegos y ejercicios. Y después de comer, hemos disfrutado de un tour guiado por Dan, nuestro monitor local de actividades, para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Norwich, como la catedral, una casa fantasma reconvertida en scape room o una tienda de ositos de peluche artesanos; pero también para fichar puntos de interés en los que poder divertirnos cuando no estemos en la escuela o participando en algún evento programado. ¡Que no va a ser todo estudiar!

¡Os contamos más en la próxima entrada, que esto no ha hecho más que empezar! 😀

ENG: Good evening, dear families! We have made it: we have finally arrived in Norwich! After a trip through land and air in which we traveled hundreds of kilometers, we have been able to reach this picturesque city in the east of England. We woke up very early to be at Vigo airport first thing in the morning and, after having met our group leader, gathering the whole team and taking a picture with Olga, the Delegate Councilor for Education, we got in the first of the two planes, destination Madrid. Landing in Barajas took us a bit over an hour, where we had to make a long stopover that did not seem as tiresome, thanks to talking and talking with colleagues from other groups and walking through the duty free stores. Despite the warning about a possible delay due to weather issues, our second flight, this time destination London, met its expected schedule and, around seven in the evening, British time, we were already on the bus that finally took us to Norwich; in the company of Karen, one of the members of The English Experience staff, the academy where we are going to train for our first week, and Gavin, the driver. You could feel exhaustion in the air and we all fell asleep at some point; although about ten o’clock we met our host families, who welcomed us with open arms and picked us up to put an end to our journey!

Truth be told, we have found everything quite up to our liking: our rooms, the school, the city… And, considering we barely know about Norwich, we would say we manage to go places by public transport pretty well, almost without anyone’s help! This morning, we have had a first encounter with the English language training that we are going to receive during these three weeks; with the assistance of Helen, a very sweet teacher with whom we were practicing our skills through games and exercises. And after lunch, we have enjoyed a guided tour by Dan, our local activity leader, to discover some of the most emblematic places in Norwich, such as the cathedral, a ghost house turned into an escape room or an artisan teddy bear shop; but also to take note of locations of interest where we can have fun when we are not at school or partaking in a programmed event. It is not going to be all about studying! Is it?!

We will let you know more in the next post, as this is just getting started! 😀

Norwich (Ormiston), 15/09/2023. Presentación del monitor: Javi

GAL: Ola, familias! Chámome Javi, teño 35 anos, son orixinario de Tenerife, das Illas Canarias (mais resido no Concello de Bueu), e vou ser o monitor responsábel do grupo de rapazas e rapaces que viaxa a Norwich este domingo, 17 de setembro. Son Licenciado en Arte Dramática pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, vivín en dez países europeos ao longo destes oito últimos anos e teño experiencia previa como monitor, tanto como líder de grupos infantís e xuvenís como organizador e profesor de actividades de ocio e cultura. De feito, xa traballei con Newlink e o Concello de Vigo no programa Vigo en inglés anteriormente, facéndome cargo dun grupo que viviu esta experiencia na localidade de Scarborough, ao nordés de Inglaterra, e como apoio doutro que tivo como destino Kingston-upon-Thames, preto de Londres; experiencias ambas que eu calificaría como moi positivas, tanto para as rapazas e rapaces que participaron como para nós. Tanto é así que este ano decidín repetir: e por partida dobre!

Só me resta dicirvos que @s vos@s fill@s van estar en moi boas mans e que me comprometo a facer que esta sexa unha experiencia inesquecíbel para elas / eles, axudándolles a integrarse en Norwich e poñendo o mellor da miña parte para que a súa estancia sexa o máis cómoda posíbel. E, por suposto, que vos manterei informad@s das súas aventuras nas sucesivas publicacións que faga neste blog.

Agárdovos o domingo pola mañá no aeroporto de Peinador. Até entón! 🙂

ESP: ¡Hola, familias! Me llamo Javi, tengo 35 años, soy originario de Tenerife, de las Islas Canarias (aunque resido en el Concello de Bueu), y voy a ser el monitor responsable del grupo de chicas y chicos que viaja a Norwich este domingo, 17 de septiembre. Soy Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, he vivido en diez países europeos a lo largo de estos últimos ocho años y tengo experiencia previa como monitor, tanto como líder de grupos infantiles y juveniles como organizador y profesor de actividades de ocio y cultura. De hecho, ya he trabajado con Newlink y el Concello de Vigo en el programa Vigo en inglés anteriormente, haciéndome cargo de un grupo que vivió esta experiencia en la localidad de Scarborough, al noreste de Inglaterra, y como apoyo de otro que tuvo como destino Kingston-upon-Thames, cerca de Londres; experiencias ambas que yo calificaría como muy positivas, tanto para las chicas y chicos que participaron como para nosotros. Tanto es así que este año he decidido repetir: ¡y por partida doble!

Sólo me queda deciros que vuestr@s hij@s van a estar en muy buenas manos y que me comprometo a hacer que esta sea una experiencia inolvidable para ell@s, ayudándoles a integrarse en Norwich y poniendo lo mejor de mi parte para que su estancia sea lo más cómoda posible. Y, por supuesto, que os mantendré informad@s de sus aventuras en las sucesivas publicaciones que haga en este blog.

Os espero el domingo por la mañana en el aeropuerto de Peinador. ¡Hasta entonces! 🙂

ENG: Hi there, dear families! My name is Javi, I’m 35 years old, I’m originally from Tenerife, Canary Islands (although I live in Bueu, Galicia), and I’m the group leader in charge of the girls and boys who travel to Norwich this Sunday, September 17th. I’ve got a Bachelor’s in Dramatic Arts, I’ve lived in ten European countries over the last eight years and I’ve got prior experience as a leader of groups of kids and teenagers, but also as an instructor of culture and leisure activities for them. In fact, I’ve already worked with Newlink and the City Hall of Vigo in the Vigo en inglés programme previously, being responsible for a group that lived this experience in Scarborough, Northeastern England, and supporting another one that had Kingston-upon-Thames as its destination, very close to London city; I recall both experiences as really positive ones, both for the guys who participated and for us. So much so I’ve decided to repeat this year: and twice!

All that’s left to be said is that your daughters and sons are in great hands and that I promise to make this experience unforgettable for them, helping them out to integrate in Norwich and doing my best to make sure their stay goes as smoothly as possible. And, of course, that I’ll keep you updated about their adventures on the following posts I’ll publish on this blog.

See you all on Sunday at Peinador airport! 🙂