Norwich (Ormiston), 22/09/2023: We are becoming expert reporters and historians!

GAL: Ola, ola, familias! Xa chegou a fin de semana! Que plans tedes para o sábado? E para o domingo? Nós decidimos ter un día libre, para nós e só para nós, que, entre as clases de inglés e máis as actividades do serán, tivemos a axenda completa de luns a venres; así que imos aproveitar para desconectar un chisco e estar á nosa bola, que ben o merecemos. E este domingo, imos de excursión a Cambridge, a prestixiosa cidade universitaria á beira do río Cam (“a ponte do río Cam”, velaí o seu nome) que está a medio camiño de Norwich e Londres. Acabamos de nos decatar de que xa vai facer unha semana do comezo da nosa viaxe: o tempo pasa voando!…

Mais a motivación detrás da entrada de hoxe é facervos un resumo do acontecido nestas dúas últimas xornadas, que, sen dúbida, foron moi produtivas no que a aprendizaxe se refire. O xoves pola mañá, saímos á rúa acompañad@s por Helen e máis Javi para exercer de reporteir@s por un día, facendo preguntas aos viandantes sobre unha grande variedade de temas que despois comentariamos na aula. Ao principio, costounos un pouco romper o xeo, xa que atopamos a moitas persoas que tiñan presa ou que reaccionaban sorprendidas cando tentabamos abordalas (hai que ter en conta que @s británic@s, malia seren occidentais, teñen unha cultura diferente á nosa, especialmente a xente maior); porén, como xa comezamos a ser coñecid@s na localidade, algunhas / algúns nordovicenses foron moi amables e accederon a que lles entrevistaramos!

Pola tarde, trocamos o papel de xornalistas polo de historiadoras / historiadores. Dan levounos ó museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas as súas salas e respostásemos a un extenso cuestionario sobre a historia da cidade. Non é por alardear, mais recibimos comentarios moi positivos da nosa pescuda por parte do responsábel de actividades, acertamos case todas as preguntas e, o que é aínda máis importante, aprendimos montes e moreas acerca do patrimonio industrial de Norwich!

Hoxe foi o derradeiro día de clase con Helen e tivemos presentacións grupais nas que ilustramos ás / aos compañeir@s sobre diferentes temas propostos pola teacher; en inglés, por suposto. Puxemos punto e final a esta semana de adestramento previa á nosa entrada en Ormiston debullando algúns dos elementos culturais británicos máis coñecidos ao redor do mundo, coma o afternoon tea, a popular banda de rock Queen, a música made in UK en xeral ou o equipo de fútbol Manchester City. E xusto antes de dar comezo oficialmente á fin de semana, participamos nunha city search, unha especie de xincana que consistiu na localización dalgúns dos spots máis salientábeis da cidade de Norwich e na que nos xogamos un premio ao mellor equipo!

Como podedes ver, sempre estamos busy; sempre dando o mellor de nós mesmos. Agora, a gozarmos do sábado, que a vida, como se adoita dicir nestes casos, son dous días! Até a próxima! 🙂

ESP: ¡Hola, hola, familias! ¡Ya ha llegado el fin de semana! ¿Qué planes tenéis para el sábado? ¿Y para el domingo? Nosotros decidimos tener un día libre, para nosotros y sólo para nosotros, que, entre las clases de inglés y las actividades de la tarde, hemos tenido la agenda completa de lunes a viernes; así que vamos a aprovechar para desconectar un rato y estar a nuestra bola, que bien nos lo merecemos. Y este domingo, nos vamos de excursión a Cambridge, la prestigiosa ciudad universitaria a orillas del río Cam (“el puente del río Cam”, de ahí su nombre) que está a medio camino de Norwich y Londres. Acabamos de darnos cuenta de que en nada se cumple una semana del inicio de nuestro viaje: ¡El tiempo pasa volando!…

Pero el cometido de la entrada de hoy es haceros un resumen de lo que hemos hecho en estas dos últimas jornadas, que, sin duda, han sido muy productivas en lo que a aprendizaje se refiere. El jueves por la mañana, salimos a la calle acompañad@s por Helen y Javi para ejercer de reporter@s por un día, haciendo preguntas a los viandantes sobre una gran variedad de temas que después comentamos en el aula. Al principio, nos costó un poco romper el hielo, ya que nos encontramos a muchas personas que tenían prisa o que reaccionaban sorprendidas cuando intentábamos abordarlas (hay que tener en cuenta que l@s británic@s, a pesar de ser occidentales, tienen una cultura diferente a la nuestra, especialmente la gente mayor); no obstante, como ya empezamos a ser conocid@s en la localidad, ¡algunas / algunos nordovicienses fueron muy amables y accedieron a que les entrevistásemos!

Por la tarde, cambiamos el papel de periodistas por el de historiadoras / historiadores. Dan nos llevó al museo Museum of Norwich at the Bridewell para que recopilásemos información de todas sus salas y respondiésemos a un extenso cuestionario sobre la historia de la ciudad. No es por fardar, pero recibimos comentarios muy positivos de nuestra labor de investigación por parte del responsable de actividades, acertamos casi todas las preguntas y, lo que es aun más importante, ¡aprendimos un montón acerca del patrimonio industrial de Norwich!

Hoy ha sido el último día de clase con Helen y hemos tenido presentaciones grupales en las que hemos ilustrado a l@s compañer@s sobre diferentes temas propuestos por la teacher; en inglés, por supuesto. Hemos puesto punto y final a esta semana de entrenamiento previa a nuestra entrada en Ormiston desgranando algunos de los elementos culturales británicos más conocidos en todo el mundo, como el afternoon tea, la popular banda de rock Queen, la música made in UK en general o el equipo de fútbol Manchester City. Y justo antes de dar inicio oficialmente al fin de semana, participamos en una city search, ¡una especie de gincana que ha consistido en la localización de algunos de los spots más destacables de la ciudad de Norwich y en la que nos hemos jugado un premio al mejor equipo!

Como podéis ver, siempre estamos busy; siempre dando lo mejor de nosotros mismos. ¡Ahora, a disfrutar del sábado, que la vida, como se suele decir en estos casos, son dos días! ¡Hasta la próxima! 🙂

ENG: Hi, hi, hi, dear families! The weekend is here! What are your plans for this Saturday? And for this Sunday? We have decided to take a day off, for us and only for us, since, after having had English classes in the morning and activities in the afternoon, we have been really busy from Monday to Friday; so we are taking this chance to disconnect for a while and be on our own, because we deserve it. And on Sunday, we are going on an excursion to Cambridge, the prestigious university city on the banks of the Cam river, which is halfway between Norwich and London. We have just realized now it is almost a week since the beginning of our trip: time flies!…

But the purpose of today’s post is to give you a summary of what we have done during these last two days, which, without a doubt, have been very productive in terms of learning. On Thursday morning, we went out along with Helen and Javi to play reporters on the street for a day, asking pedestrians questions about a wide variety of topics that we later discussed in the classroom. At first, it was a bit difficult for us to break the ice, as we encountered many people who were in a hurry or who reacted with surprise when we tried to approach them (we must bear in mind that British people, despite being Westerners, have a different culture from ours, especially the elderly); nevertheless, as we start to be popular in town, some Norvicians were very kind and agreed to let us interview them!

In the afternoon, we switched from playing journalists to play historians. Dan took us to the Museum of Norwich at the Bridewell to gather information from all its rooms and answer an extensive questionnaire about the history of the city. Not bragging at all, we were praised on our research work by the activity leader, we got almost all the questions right and, even more importantly, we learnt a lot about Norwich’s industrial heritage!

Today has been the last day with Helen and we have had group presentations in which we have enlightened our classmates on different topics proposed by the teacher; in English, of course. We have put an end to this week of training prior to our induction in Ormiston by explaining some of the best-known British cultural elements around the world, such as afternoon tea, the popular rock band Queen, music made in the UK in general or the Manchester City soccer team. And just before getting the weekend officially started, we have participated in a city search, a sort of gymkhana that has consisted of locating some of the most notable spots in the city of Norwich and in which we have competed for a prize to the best team!

As you can see, we are always on the go; always doing our best. Now, let’s enjoy this Saturday, because, as they say, you just get to live once! See you! 🙂

 

Norwich (Ormiston), 20/09/2023: Rounders, cinema and more!

 

 

GAL: Ola de novo, familias! Como estades? Que tal levades a nosa ausencia? Nós xa estamos feitos todos uns nordovicenses (si, ese é o xentilicio de Norwich). Movémonos pola cidade coma peixe na auga, coma se pasaramos toda a nosa vida aquí. Ben sexa a pé, ben sexa en bus, non hai localización que se nos resista. E é que isto, para que vos fagades unha idea, e máis ou menos coma Vigo; en tamaño, queremos dicir…

Xa nos imos amoldando á rutina, pouquiño a pouco. As clases coa nosa mestra de The English Experience, Helen, fanse moi amenas, porque os exercicios que nos pon soen ser creativos e, ademais, temos algunhas pausas ao longo da mañá para coller folgos.

A programación do serán tamén nos está a gustar. Onte fomos a Eaton Park, un parque xigantesco e fermosísimo onde se realizan todo tipo de actividades e eventos ao aire libre; a xogar aos rounders, un deporte británico similar ao béisbol que consiste en golpear unha pelota lanzada por un membro do equipo rival e que o resto de ese equipo ten que atrapar, para eliminar ao bateador e aos xogadores que intenten completar un circuito ao redor de catro estacas chantadas na terra, unha por cada punto cardinal. Ao principio, non nos fixo moita graza que Dan nos puxera a suar, mais, despois de ter quecido e de familiarizarnos coa dinámica do xogo, chegou a hora de marchar e non queriamos saír de alí!… Hoxe fomos ver unha peli ao cine: A Haunting in Venice, un filme de xénero detectivesco, de suspense e misterio, ambientado na Venecia de despois da Segunda Guerra Mundial e baseado nunha novela da famosa escritora británica Agatha Christie. A verdade é que nos imaxinabamos que ía ser de terror e non foi; porén, vímola de principio a fin en versión orixinal sen subtítulos e foi unha oportunidade extraordinaria para adestrar a nosa capacidade de escoita e comprensión.

Este venres, deixarémonos caer de novo polo blog para poñervos negros da envexa do ben que o estamos a pasar. Que teñades unha boa continuación da semana! 🙂

ESP: ¡Hola de nuevo, familias! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis nuestra ausencia? Nosotros ya estamos hechos todos unos nordovicienses (sí, ese es el gentilicio de Norwich). Nos movemos por la ciudad como pez en el agua, como si hubiésemos pasado toda nuestra vida aquí. Bien sea a pie, bien sea en bus, no hay localización que se nos resista. Y es que esto, para que os hagáis una idea, es más o menos como Vigo; en tamaño, queremos decir…

Poquito a poco, nos vamos amoldando a la rutina. Las clases con nuestra profesora de The English Experience, Helen, se hacen muy amenas, porque los ejercicios que nos pone suelen ser creativos y, además, tenemos algunas pausas a lo largo de la mañana para coger respiro.

La programación de las tardes también nos está gustando. Ayer fuimos a Eaton Park, un parque gigantesco y hermosísimo donde se realizan todo tipo de actividades y eventos al aire libre; a jugar a los rounders, un deporte británico similar al béisbol que consiste en golpear una pelota lanzada por un miembro del equipo rival y que el resto de ese equipo tiene que atrapar, para eliminar al bateador y a los jugadores que intenten completar un circuito alrededor de cuatro estacas clavadas en la tierra, una por cada punto cardinal. Al principio, no nos hizo mucha gracia que Dan nos pusiera a sudar, pero, después de calentar y de familiarizarnos con la mecánica del juego, ¡llegó la hora de marcharnos y no queríamos salir de allí!… Hoy hemos ido a ver una peli al cine: A Haunting in Venice, una cinta de género detectivesco, de suspense y misterio, ambientada en la Venecia de después de la Segunda Guerra Mundial y basada en una novela de la famosa escritora británica Agatha Christie. La verdad es que nos imaginábamos que iba a ser de terror y no lo ha sido; no obstante, la hemos visto de principio a fin en versión original sin subtitular y ha sido una oportunidad extraordinaria para entrenar nuestra capacidad de escucha y comprensión.

Este viernes, nos dejaremos caer de nuevo por el blog para poneros negros de la envidia de lo bien que lo estamos pasando. ¡Que tengáis una buena continuación de la semana! 🙂

ENG: Hi back, dear families! How are you? How are you dealing with our absence? Now we are all Norvicians (yes, that is the demonym for Norwich). We roam around the city like if we were in our element, as if we had spent our whole lives in here. Whether by foot or bus, no location is a challenge for us. And that is because this, just so you have got an idea, is more or less like Vigo; in size, you know…

Little-by-little, we are adjusting to the day-by-day. The lessons with our The English Experience teacher, Helen, are very enjoyable, mostly because the exercises she gives us to do are usually creative and, on top of that, we have got a few breaks in the morning to relax.

The afternoon programme is just as cool. Yesterday we went to Eaton Park, a gigantic and gorgeous park where all sorts of outdoor activities and events take place; in order to play rounders, a British sport similar to baseball that consists of hitting a ball thrown by an opponent and that the rest of that team has to catch, to knock out the batter and the players who try to circle around four stakes nailed down in the ground, one for each cardinal point. At first, we were not too happy about Dan making us sweat, but after warming up and getting used to the game, it was time to wrap up and we did not want to leave there!… Today we went to a movie theatre to watch A Haunting in Venice, a detectivesque, suspense and mystery genre film, set in Venice after the Second World War and based on a novel by the famous British writer Agatha Christie. To be honest, we thought it was going to be a horror movie and it was not; nevertheless, we watched it from beginning to end in the original version without subtitles and it was an extraordinary opportunity to train our listening skills.

On Friday, we will pass by the blog again to make you feel terribly envious about how much fun we are having in here. Have a nice rest of the week! 🙂

 

Norwich (Ormiston), 18/09/2023: This is just getting started!

GAL: Boa noite, familias! Conseguímolo: por fin chegamos a Norwich! Despois dunha viaxe por terra e aire na que percorrimos centos de quilómetros, fomos quen de aterrar nesta pintoresca cidade do leste de Inglaterra. Acordamos moi cedo para estar a primeira hora en Peinador e, tras localizar ao noso monitor, de reunir a todo o equipo e de tirar unha foto con Olga, a Concelleira Delegada de Educación, embarcamos no primeiro dos dous avións, en dirección a Madrid. Precisamos pouco máis dunha hora para pór os pés en Barajas, onde tivemos que efectuar unha longa escala que, entre falar e falar con compañeir@s doutros grupos e máis pasear polas tendas de duty free, non se fixo tan pesada. Malia a advertencia sobre un posible retraso por mor da meteoroloxía, o noso segundo voo, desta vez rumbo a Londres, cumpriu co horario establecido e, ao redor das sete do serán, hora británica, xa estabamos no bus que finalmente nos levou a Norwich; na compaña de Karen, unha das membros de The English Experience, a academia onde imos adestrar durante a nosa primeira semana de estancia, e máis Gavin, o condutor. O esgotamento fíxose notar e, ao que máis e ao que menos, deulle o sono polo camiño; mais contra as dez coñecimos ás nosas host families, que nos recibiron cos brazos abertos e recolleron en coche para poñer punto e final ao noso periplo!

A dicir verdade, achamos todo do noso gusto: as nosas habitacións, a escola, a cidade… E, para non coñecermos ren de Norwich, ben que nos manexamos co transporte público, practicamente sen a axuda de ninguén! Hoxe pola mañá, tivemos unha primeira toma de contacto co training en lingua inglesa que imos recibir ao longo destas tres semanas; da man de Helen, unha profesora moi riquiña coa que estivemos practicando as nosas habilidades por medio de xogos e exercicios. E despois do xantar, gozamos dun tour guiado por Dan, o noso monitor local de actividades, para descubrir algúns dos lugares máis emblemáticos de Norwich, coma a catedral, unha casa pantasma reconvertida en scape room ou unha tenda de osiños de peluche artesáns; mais tamén para fichar puntos de interese nos que poder divertirnos cando non estemos na escola ou participando nun evento programado. Que non vai ser todo estudar!

Contámosvos máis na vindeira entrada, que isto non fixo máis que comezar! 😀

ESP: ¡Buenas noches, familias! Lo conseguimos: ¡por fin hemos llegado a Norwich! Después de un viaje por tierra y aire en el que recorrimos cientos de kilómetros, hemos sido capaces de aterrizar en esta pintoresca ciudad del este de Inglaterra. Nos despertamos muy temprano para estar a primera hora en Peinador y, tras haber localizado a nuestro monitor, de reunir a todo el equipo y de sacarnos una foto con Olga, la Concelleira Delegada de Educación, embarcamos en el primero de los dos aviones, en dirección a Madrid. Poner los pies en Barajas nos llevó poco más de una hora, donde tuvimos que efectuar una larga escala que, entre hablar y hablar con compañeros de otros grupos y pasear por las tiendas de duty free, no se hizo tan pesada. Pese a la advertencia sobre un posible retraso por cuestiones meteorológicas, nuestro segundo vuelo, esta vez rumbo a Londres, cumplió con el horario establecido y, alrededor de las siete de la tarde, hora británica, ya estábamos en el bus que finalmente nos condujo a Norwich; en compañía de Karen, una de las miembros de The English Experience, la academia donde vamos a entrenar durante nuestra primera semana de estancia, y Gavin, el driver. El agotamiento se hizo notar y, al que más y al que menos, le dio el sueño por el camino; ¡aunque sobre las diez conocimos a nuestras host families, que nos recibieron con los brazos abiertos y recogieron en coche para poner punto y final a nuestro periplo!

A decir verdad, hemos encontrado todo de nuestro agrado: nuestras habitaciones, la escuela, la ciudad… Y, para no conocer nada de Norwich, bien que nos manejamos con el transporte público, ¡prácticamente sin la ayuda de nadie! Hoy por la mañana, hemos tenido una primera toma de contacto con el training en lengua inglesa que vamos a recibir a lo largo de estas tres semanas; de la mano de Helen, una profesora muy maja con la que hemos estado practicando nuestras habilidades por medio de juegos y ejercicios. Y después de comer, hemos disfrutado de un tour guiado por Dan, nuestro monitor local de actividades, para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Norwich, como la catedral, una casa fantasma reconvertida en scape room o una tienda de ositos de peluche artesanos; pero también para fichar puntos de interés en los que poder divertirnos cuando no estemos en la escuela o participando en algún evento programado. ¡Que no va a ser todo estudiar!

¡Os contamos más en la próxima entrada, que esto no ha hecho más que empezar! 😀

ENG: Good evening, dear families! We have made it: we have finally arrived in Norwich! After a trip through land and air in which we traveled hundreds of kilometers, we have been able to reach this picturesque city in the east of England. We woke up very early to be at Vigo airport first thing in the morning and, after having met our group leader, gathering the whole team and taking a picture with Olga, the Delegate Councilor for Education, we got in the first of the two planes, destination Madrid. Landing in Barajas took us a bit over an hour, where we had to make a long stopover that did not seem as tiresome, thanks to talking and talking with colleagues from other groups and walking through the duty free stores. Despite the warning about a possible delay due to weather issues, our second flight, this time destination London, met its expected schedule and, around seven in the evening, British time, we were already on the bus that finally took us to Norwich; in the company of Karen, one of the members of The English Experience staff, the academy where we are going to train for our first week, and Gavin, the driver. You could feel exhaustion in the air and we all fell asleep at some point; although about ten o’clock we met our host families, who welcomed us with open arms and picked us up to put an end to our journey!

Truth be told, we have found everything quite up to our liking: our rooms, the school, the city… And, considering we barely know about Norwich, we would say we manage to go places by public transport pretty well, almost without anyone’s help! This morning, we have had a first encounter with the English language training that we are going to receive during these three weeks; with the assistance of Helen, a very sweet teacher with whom we were practicing our skills through games and exercises. And after lunch, we have enjoyed a guided tour by Dan, our local activity leader, to discover some of the most emblematic places in Norwich, such as the cathedral, a ghost house turned into an escape room or an artisan teddy bear shop; but also to take note of locations of interest where we can have fun when we are not at school or partaking in a programmed event. It is not going to be all about studying! Is it?!

We will let you know more in the next post, as this is just getting started! 😀

Norwich (Ormiston), 15/09/2023. Presentación del monitor: Javi

GAL: Ola, familias! Chámome Javi, teño 35 anos, son orixinario de Tenerife, das Illas Canarias (mais resido no Concello de Bueu), e vou ser o monitor responsábel do grupo de rapazas e rapaces que viaxa a Norwich este domingo, 17 de setembro. Son Licenciado en Arte Dramática pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, vivín en dez países europeos ao longo destes oito últimos anos e teño experiencia previa como monitor, tanto como líder de grupos infantís e xuvenís como organizador e profesor de actividades de ocio e cultura. De feito, xa traballei con Newlink e o Concello de Vigo no programa Vigo en inglés anteriormente, facéndome cargo dun grupo que viviu esta experiencia na localidade de Scarborough, ao nordés de Inglaterra, e como apoio doutro que tivo como destino Kingston-upon-Thames, preto de Londres; experiencias ambas que eu calificaría como moi positivas, tanto para as rapazas e rapaces que participaron como para nós. Tanto é así que este ano decidín repetir: e por partida dobre!

Só me resta dicirvos que @s vos@s fill@s van estar en moi boas mans e que me comprometo a facer que esta sexa unha experiencia inesquecíbel para elas / eles, axudándolles a integrarse en Norwich e poñendo o mellor da miña parte para que a súa estancia sexa o máis cómoda posíbel. E, por suposto, que vos manterei informad@s das súas aventuras nas sucesivas publicacións que faga neste blog.

Agárdovos o domingo pola mañá no aeroporto de Peinador. Até entón! 🙂

ESP: ¡Hola, familias! Me llamo Javi, tengo 35 años, soy originario de Tenerife, de las Islas Canarias (aunque resido en el Concello de Bueu), y voy a ser el monitor responsable del grupo de chicas y chicos que viaja a Norwich este domingo, 17 de septiembre. Soy Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, he vivido en diez países europeos a lo largo de estos últimos ocho años y tengo experiencia previa como monitor, tanto como líder de grupos infantiles y juveniles como organizador y profesor de actividades de ocio y cultura. De hecho, ya he trabajado con Newlink y el Concello de Vigo en el programa Vigo en inglés anteriormente, haciéndome cargo de un grupo que vivió esta experiencia en la localidad de Scarborough, al noreste de Inglaterra, y como apoyo de otro que tuvo como destino Kingston-upon-Thames, cerca de Londres; experiencias ambas que yo calificaría como muy positivas, tanto para las chicas y chicos que participaron como para nosotros. Tanto es así que este año he decidido repetir: ¡y por partida doble!

Sólo me queda deciros que vuestr@s hij@s van a estar en muy buenas manos y que me comprometo a hacer que esta sea una experiencia inolvidable para ell@s, ayudándoles a integrarse en Norwich y poniendo lo mejor de mi parte para que su estancia sea lo más cómoda posible. Y, por supuesto, que os mantendré informad@s de sus aventuras en las sucesivas publicaciones que haga en este blog.

Os espero el domingo por la mañana en el aeropuerto de Peinador. ¡Hasta entonces! 🙂

ENG: Hi there, dear families! My name is Javi, I’m 35 years old, I’m originally from Tenerife, Canary Islands (although I live in Bueu, Galicia), and I’m the group leader in charge of the girls and boys who travel to Norwich this Sunday, September 17th. I’ve got a Bachelor’s in Dramatic Arts, I’ve lived in ten European countries over the last eight years and I’ve got prior experience as a leader of groups of kids and teenagers, but also as an instructor of culture and leisure activities for them. In fact, I’ve already worked with Newlink and the City Hall of Vigo in the Vigo en inglés programme previously, being responsible for a group that lived this experience in Scarborough, Northeastern England, and supporting another one that had Kingston-upon-Thames as its destination, very close to London city; I recall both experiences as really positive ones, both for the guys who participated and for us. So much so I’ve decided to repeat this year: and twice!

All that’s left to be said is that your daughters and sons are in great hands and that I promise to make this experience unforgettable for them, helping them out to integrate in Norwich and doing my best to make sure their stay goes as smoothly as possible. And, of course, that I’ll keep you updated about their adventures on the following posts I’ll publish on this blog.

See you all on Sunday at Peinador airport! 🙂

SCARBOROUGH TEAM: MISSION COMPLETE! 28/07/2022

GAL: Ola, familias! Xa estamos en Vigo!! Conseguímolo!!! Agardamos que as vosas crianzas descansaran coma é debido despois da malleira da viaxe de volta e que estedes a gozar da súa compaña!

Velaquí a derradeira entrada do noso blog, que hoxe, por ser un día especial, foi redactada por unha das nosas rapazas, Sandra, a petición propia. Grazas mil por nos ler todos os días e pola confianza depositada en nós para axudar a que @s vos@s fill@s tiveran a mellor das experiencias no Reino Unido!

“Boas, familias! Hoxe é o derradeiro día desta marabillosa viaxe, que foi posible grazas ao noso Alcalde, Abel Caballero; pasámolo moi ben xunto aos nosos magníficos monitores, Sabela García Morais e máis Javier Riobó Toste, aos cales nos gustaría facer unha mención especial por todo o que tiveron que aturar.

Comezamos a nosa viaxe ás 7:30, hora á que o minibus nos veu recoller á school. ¡Tivemos que acordar súper cedo!  Unna vez no bus, tivemos que papar tres horas de carreteira até o aeroporto de Manchester.

Ao chegar á terminal, atopámonos c@s nos@s panas do insti e estivemos a esperar seis horas até que saíu o primeiro avión, xa que se adiara dúas horas e media.

Despois dunha espera interminable, embarcamos no voo con destino a Barcelona. Eran as 16:40 h e aínda non sabiamos o que ía pasar con nós, xa que, ao se atrasar o primeiro avión, iamos perder o segundo. Finalmente, grazas a Javi e máis a Sabela, conseguimos que o voo de ligazón a Vigo agardara até que chegaramos; iso si, tivemos que bulir coma unha centella para que non marcharan sen nós!

Para ‘rematar ben a viaxe’, en Vigo dixéronnos que non trouxeron as nosas maletas, así que nos toca esperar a ver que pasa con elas!

Resumindo, toda unha aventura.

Grazas por todo, Sabela e Javi. Querémosvos!  💞💞💞💞

ESP: ¡Hola, familias! ¡¡Ya estamos en Vigo!! ¡¡¡Lo hemos conseguido!!! ¡Esperamos que vuestros hij@s hayan descansado bien ​​tras la paliza de viaje de vuelta y que estéis disfrutando de su compañía!

Aquí tenéis la última entrada de nuestro blog, que hoy, siendo un día especial, ha sido escrita por una de nuestras chicas, Sandra, a petición propia. ¡Muchas gracias por leernos todos los días y por confiar en nosotros para ayudar a vuestr@s hij@s a tener la mejor de las experiencias en el Reino Unido!

“¡Hola, familias! Hoy es el último día de este maravilloso viaje, que ha sido posible gracias a nuestro Alcalde, Abel Caballero; lo hemos pasado en grande junto a nuestros magníficos monitores, Sabela García Morais y Javier Riobó Toste, a quienes queremos hacer una mención especial por todo lo que han tenido que aguantar.

Empezamos nuestro viaje a las 7:30, hora a la que el minibús vino a recogernos a la escuela. ¡Tuvimos que madrugar un montón! Una vez en el autobús, tuvimos que comernos tres horas de carretera hasta el aeropuerto de Manchester.

Cuando llegamos a la terminal, nos encontramos con nuestr@s panas del insti y estuvimos esperando seis horas hasta que salió el primer avión, que se retrasó dos horas y media.

Después de una espera interminable, emprendimos rumbo a Barcelona. Eran las 16:40 h y aún no sabíamos qué nos iba a pasar, ya que, como se retrasó el primer avión, íbamos a perder el segundo. Finalmente, gracias a Javi y a Sabela, conseguimos que el vuelo de enlace a Vigo esperase hasta que llegásemos; eso sí, ¡tuvimos que correr como nunca para que no se fuesen sin nosotros!

Para ‘terminar bien el viaje’, en Vigo nos dijeron que no habían traído nuestras maletas, ¡así que nos toca esperar a ver qué pasa con ellas!

En resumen, toda una aventura.

Gracias por todo, Sabela y Javi. ¡Os queremos! 💞💞💞💞”

ENG: What’s up, dear families! We’re already in Vigo!! We made it!!! Hope your children have rested well after the exhausting return trip and that you’re enjoying their company!

Here you’ve got the last entry of our blog, which today, being a special day, has been written by one of our girls, Sandra, at her own request. Thank you very much for reading us every day and for trusting us on helping your kids have the best experience in the UK!

“Hi, dear families! Today is the very last day of this wonderful journey, which has been possible thanks to our Mayor, Abel Caballero; we’ve had a great time together along with our magnificent monitors, Sabela García Morais and Javier Riobó Toste, whom we want to make a special mention for everything they’ve had to put up with.

We started our trip at 7:30 AM, when the minibus came to pick us up at the school. We had to get up really early! Once on the bus, we had to spend three hours on the road to get to Manchester airport.

When we arrived at the terminal, we met our bros and sistas from high school and waited for six hours until the first flight finally departed, which was delayed for two and a half hours.

After an endless wait, we headed to Barcelona. It was 4:40 PM and we still didn’t know what was going to happen, since, as the first flight was delayed, we were going to miss the second one. Finally, thanks to Javi and Sabela, we got the change flight to Vigo to wait for us until we boarded; one thing is for sure, we had to hurry up like never before so they wouldn’t leave without us!

Just to ‘end the trip well’, they told us in Vigo they hadn’t brought our luggages, so we’ve still got to wait to see what happens to them!

In short, this has been quite an adventure.

Thanks for everything, Sabela and Javi. We love you! 💞💞💞💞”

SCARBOROUGH TEAM: EXCURSION TO YORK AND LAST DAY IN YORKSHIRE, 27/07/2022

GAL: Boa noite, familias! Chegou o noso derradeiro día en Scarborough… Moitas emocións enfrontadas despois dun intenso, pero inesquecible summer programme no norte de Inglaterra… Ao longo destas tres semanas fixemos unha morea de amizades con rapazas e rapaces doutras partes de España e de Europa, e co paso do tempo tivemos que nos despedir delas e deles con moita tristura: aínda non superamos a marcha das canarias… Porén, este mércores somos nós as despedidas e os despedidos, e estamos seguros de que deixamos pegada nos corazóns e na memoria das nosas host families, da xente da escola e de Scarborough en xeral!

O mércores en Anglolang é día de excursión; a última para nós… York, a capital histórica do condado de Yorkshire, foi o destino escollido para a ocasión; unha cidade amurallada de orixe romana, duns 200 000 habitantes aproximadamente, situada na confluencia dos ríos Ouse e Foss, por onde adoitan circular barcos cheos de turistas percorrendo a localidade a través das augas. Hoxe tivemos como guía a Giovanni, o encargado de organizar o programa semanal de actividades na escola, e estivemos acompañados por outros grupos de canarios, italianos e omanís. A nosa primeira parada foi o Museo do Ferrocarril, un espazo con entrada de balde que exhibe trens, locomotoras, artefactos e carteis vencellados ao mundo do transporte ferroviario. A visita foi breve (non chegou nin a unha hora) e dalí Giovanni conduciunos até o centro, explicando a historia e anécdotas dalgúns dos monumentos máis relevantes que iamos topando polo camiño. Contra as doce reunímonos diante da catedral, un abraiante edificio gótico do século XIII que nos serviu de meeting point; foi entón cando nos deixaron deambular pola cidade ao noso aire. Chamounos a atención particularmente unha feira local de artesanía e street food con cousiñas ben xeitosas; moitas e moitos de nós aproveitamos para facer compras de última hora… Ás 15:15 h marchamos en bus de volta para Scarborough e sobre as 17:00 xa estabamos na casiña.

Agora só cómpre rematar de facer as maletas, asegurármonos de que temos toda a documentación preparada e poñer a alarma para acordármonos cedo. Mañá imos ter unha viaxe de case catorce horas para voltar a Vigo: mimadriña!

ESP: ¡Buenas noches, familias! Ha llegado nuestro último día en Scarborough… Muchas emociones encontradas tras un intenso, pero inolvidable summer programme en el norte de Inglaterra… Durante estas tres semanas hemos hecho muchas amistades con chicas y chicos de otras partes de España y Europa, y con el paso del tiempo hemos tenido que despedirnos de ellas y ellos con mucha tristeza: aún no hemos superado la marcha de las canarias… Sin embargo, este miércoles somos nosotros las despedidas y los despedidos, ¡y estamos seguros de que hemos dejado huella en los corazones y la memoria de nuestras host families, la gente de la escuela y Scarborough en general!

El miércoles en Anglolang es día de excursión; la última para nosotros… York, la capital histórica del condado de Yorkshire, ha sido el destino elegido para la ocasión; una ciudad amurallada de origen romano, de aproximadamente 200.000 habitantes, situada en la confluencia de los ríos Ouse y Foss, donde a menudo surcan las aguas embarcaciones llenas de turistas. Hoy hemos tenido como guía a Giovanni, el encargado de organizar el programa semanal de actividades de la escuela, y nos han acompañado otros grupos de canarios, italianos y omaníes. Nuestra primera parada ha sido el Museo del Ferrocarril, un espacio de entrada gratuita que exhibe trenes, locomotoras, artefactos y cartelería relacionados con el mundo del transporte ferroviario. La visita ha sido corta (no ha durado ni una hora) y desde allí Giovanni nos ha conducido hasta el centro, explicando la historia y anécdotas de algunos de los monumentos más relevantes que nos hemos encontrado por el camino. Hacia las doce del mediodía nos hemos reunido frente a la catedral, un imponente edificio gótico del siglo XIII que nos ha servido de meeting point; ha sido entonces cuando nos han dejado vagar por la ciudad a nuestro aire. Nos ha llamado especialmente la atención una feria local de artesanía y street food con cositas muy apañadas; muchos y muchas de nosotros hemos aprovechado para hacer compras de última hora… A las 15:15 h nos hemos subido al bus de regreso a Scarborough y a las 17:00 ya estábamos en casita.

Ahora sólo nos falta terminar de hacer las maletas, asegurarnos de tener todo el papeleo listo y poner la alarma para despertarnos temprano. Mañana vamos a tener un viaje de casi catorce horas para volver a Vigo: ¡qué locura!

ENG: Good evening, dear families! Our last day in Scarborough has come… Many mixed emotions after an intense, but unforgettable summer programme in Northern England… During these three weeks we’ve made many friends from other parts of Spain and Europe, and overtime we’ve had to say goodbye to them with great sadness: we haven’t yet overcome the Canarians’ leave… However, this Wednesday we’re the ones they say goodbye to, and we’re sure we’ve made an indeleble impression in the hearts and memories of our host families, the people in the school and Scarborough in general!

Wednesday in Anglolang is excursion day; the last one for us… York, the historic capital of the county of Yorkshire, has been the chosen destination for the occasion; a walled city of Roman origin, of approximately 200,000 inhabitants, located at the confluence of the rivers Ouse and Foss, where boats full of tourists often ply the waters. Today we’ve had Giovanni as a guide, the man in charge of organizing the afternoon and evening activities, and other groups of Canarians, Italians and Omanis have joined us as well. Our first stop has been the Railway Museum, a free admission space that showcases trains, locomotives, artifacts and posters related to the world of rail transport. The visit has been short (it has lasted less than an hour) and from there Giovanni has led us to the city center, explaining the history and anecdotes of some of the most relevant monuments we’ve come across along the way. Around noon we’ve met in front of the cathedral, an amazing Gothic building from the 13th century that we’ve used as a meeting point; then they’ve let us wander around the city on our own. A local craft and street food market with really interesting items has particularly caught our attention; many of us have taken this opportunity to do last minute shopping… At 3:15 PM we’ve gotten on the bus back to Scarborough and at 5:00 PM we were at home already.

Now we just need to finish packing, make sure we’ve got all the paperwork ready and set the alarm to wake up early. Tomorrow we’re having an almost fourteen-hour trip to go back to Vigo: nuts!

SCARBOROUGH TEAM: LAST DAY OF SCHOOL AND FAREWELL DINNER, 26/07/2022

GAL: Boa noite, familias! Xa non queda nada para nos ver! Hoxe foi un día de peche e despedida en moitos sentidos. Por unha banda, foi a nosa derradeira xornada de clase na Anglolang Academy of English, na que levamos a estudar e a perfeccionar o inglés durante case tres semanas; tres semanas que chegan á súa fin nun abrir e pechar de ollos. Semella que foi onte cando tivemos a proba de nivel e compartimos con Allyson as primeiras aulas do programa!… Mañá dannos un diploma que acredita as nosas competencias na lingua anglosaxona e o traballo realizado ao longo deste ciclo. Moito aprendemos neste tempo, e agora toca demostralo no test final que algúns de nós aproveitamos para facer despois do xantar; bueno, iso e máis responder ás enquisas de avaliación da nosa experiencia, que nós tamén poñemos nota!

A choiva acompañounos durante a meirande parte deste martes, polo que perdemos a oportunidade de xogarmos ao mini golf e ao volley praia unha vez máis. Porén, á nosa monitora, Sabela, ocorréuselle a marabillosa idea de organizar unha cea de despedida para levarnos un bonito recordo en familia antes de facer as maletas. Reservamos mesa para doce ás 19:30 h, hora británica, no Cowshed Burgers, un local de hostalaría especializado en hamburguesas cun toque persoal que, a maiores, conta con outros clásicos dos restaurantes fast food no seu menú. Salientamos a atención dos camareiros, que foron súper riquiños con nós en todo momento, e a calidade da comida: que boas estaban as sweet potato fries e que ben enchemos o papo!

Mañá faremos a nosa última excursión, e desta vez imos visitar Iorque (a vella, non a nova), unha cidade histórica, amurallada e de orixe románica que temos ben pertiño de aquí e que ainda non descubriramos; e pola noite imos gastar pista para dicir adeus a Scarborough por todo o alto! Así que, co voso permiso, vos deixamos xa, que temos que durmir a esgalla para poder escribir o derradeiro capítulo da nosa aventura. Deica!

ESP: ¡Buenas noches, familias! ¡Ya no queda nada para volvernos a ver! Hoy ha sido un día de cierre y despedida en muchos sentidos. Por un lado, ha sido nuestra última jornada de clase en la Anglolang Academy of English, en la que hemos estado estudiando y perfeccionando el inglés durante casi tres semanas; tres semanas que llegan a su fin en un abrir y cerrar de ojos. ¡Parece que fue ayer cuando tuvimos la prueba de nivel y compartimos las primeras aulas del programa con Allyson!… Mañana nos entregan un diploma que acredita nuestras competencias en el idioma anglosajón y el trabajo realizado a lo largo de este ciclo. Hemos aprendido mucho en este tiempo, y ahora toca demostrarlo en el test final que algunos hemos aprovechado para hacer después de comer; bueno, eso y responder a las encuestas de evaluación de nuestra experiencia, ¡que nosotros también ponemos nota!

La lluvia nos ha acompañado durante la mayor parte de este martes, por lo que hemos perdido la oportunidad de jugar al mini golf y al volley playa una vez más. Sin embargo, a nuestra monitora, Sabela, se le ha ocurrido la maravillosa idea de organizar una cena de despedida para llevarnos un bonito recuerdo en familia antes de hacer las maletas. Hemos reservado mesa para doce a las 19:30 h, hora británica, en Cowshed Burgers, un local de hostelería especializado en hamburguesas con un toque personal que también cuenta en su carta con otros clásicos de los restaurantes fast food. Destacamos la atención de los camareros, que han sido super amables con nosotros en todo momento, y la calidad de la comida: ¡qué buenas estaban las sweet potato fries y cómo nos hemos puesto!

Mañana nos iremos de excursión por última vez, y en esta ocasión visitaremos York (la antigua, no la nueva), una ciudad histórica, amurallada y de origen románico que tenemos muy cerca de aquí y que aún no hemos descubierto; y por la noche, ¡vamos a reventar la pista de baile para decirle adiós a Scarborough por todo lo alto! Así que, con vuestro permiso, os dejamos ya, que tenemos que dormir bien para poder escribir el último capítulo de nuestra aventura. ¡Hasta la vista!

ENG: Good evening, dear families! We’re less than 48 hours away from seeing each other again! Today has been both a closure and a farewell day in many ways. On one hand, it’s been our last day of school at Anglolang Academy of English, where we’ve been studying and improving our English for almost three weeks; three weeks that have come to an end in the blink of an eye. It seems like it was yesterday when we took the level test and shared the first lessons with Allyson!… Tomorrow we’ll be given a certificate that acknowledges our Anglo-Saxon language skills, as well as the work done over this summer programme. We’ve learnt a lot during this period, and now it’s time to prove it in the final test that some of us have completed after lunch; well, that and filling up the surveys in which we evaluate our experience: we also give grades!

The rain has been with us for the most part of this Tuesday, so we’ve missed the opportunity to play mini golf and beach volleyball once again. However, our group leader, Sabela, has come up with the wonderful idea of ​​organising a farewell dinner to have a nice family memory before packing. We’ve booked a table for twelve at 7:30 PM, British time, at Cowshed Burgers, a restaurant specialized in burgers with a personal touch that has also got other fast food classics on its menu. We’d like to point out the attention of the waiters, who have been super kind to us at all times, and the quality of the food: how good the sweet potato fries were and how full we ended up!

Tomorrow we’ll go on an excursion for the last time, and in this occasion we’ll visit York (the old one, not the new one), a historic, walled city that is pretty close to here and we haven’t yet discovered; and in the evening we’re going to hit the dance floor to properly say goodbye to Scarborough! So, with your permission, we’re leaving you now, because we’ve got to sleep well to be able to write the last chapter of our adventure. See you!

SCARBOROUGH TEAM: ANOTHER DAY OF RAIN AND BOWLING… 25/07/2022

GAL: Boa noite, familias! Xa entramos na recta final! Só faltan tres días para voltarmos a Vigo!… A verdade é que hai ganas: botamos en falta a terriña… E a monotonía comeza a se instalar nos nosos quefaceres… Hoxe tivemos outra desas xornadas de choiva, das que fan que te esquezas que é verán, e por mor da auga quedamos sen deportes na praia e sen mini golf: para unha vez que tiñamos a oportunidade de participar nunha actividade diferente!… Adiouse todo para mañá. Agardamos que o tempo se porte mellor do que este luns!… Así que nos tocou unha nova sesión de bowling. Xa temos a práctica tan collida que, a este paso, nos imos converter en xogadores profesionais: non deixamos nin un en pé!

ESP: ¡Buenas noches, familias! ¡Ya hemos entrado en la recta final! ¡Quedan sólo tres días para que volvamos a Vigo!… La verdad es que tenemos ganas: echamos de menos nuestra ciudad… Y la monotonía empieza a instalarse en nuestros quehaceres… Hoy hemos tenido otro de esos días de lluvia, de los que te hacen olvidar que es verano, y por culpa del agua nos quedamos sin deportes de playa y sin mini golf: ¡para una vez que teníamos la oportunidad de participar en una actividad diferente!… Todo se ha aplazado hasta mañana. ¡Esperemos que el tiempo se porte mejor de lo que se ha portado este lunes!… Así que nos ha tocado otra sesión de bowling. Ya tenemos tanta práctica que, a este ritmo, nos vamos a convertir en jugadores profesionales: ¡no dejamos ni uno en pie!

ENG: Good evening, dear families! We’ve already entered the final lap! We’ve got only three days left until going back to Vigo!… The truth of the matter is that we want so: we miss our city, with all honesty… And monotony begins to settle in our daily tasks… Today we’ve had another one of those rainy Mondays; those that make you forget that it’s summer actually, and, because of the unpredictability of the English weather, we’ve had no beach sports, no mini golf: now that we had the opportunity to participate in a different activity!… Everything has been postponed until tomorrow. Hope the clouds behave better than today!… So we’ve had another bowling session instead. We’ve already got so much practice that, at this point, we’re going to become professional players: we leave not even a single one standing!

SCARBOROUGH TEAM: JUST AN EASY-GOING SUNDAY, 17/07/2022

GAL: Boa noite, familias! Que tal pasastes a xornada de domingo? Torrástesvos? Por aquí a ola de calor aínda non chegou, e non ten pinta de que o vaia facer… Hoxe fixo unha temperatura óptima e aproveitamos para pasar a maior parte do día en exteriores. As rapazas fixeron unha ruta pola costa sur de Scarborough até a Cayton Bay Beach: disque andaron un total de tres horas, ida e volta, e que comeron na praia para repoñer forzas despois de semellante camiñada. Algúns dos rapaces invertiron o seu tempo en facer deporte: foron correndo até a North Bay Beach e exploraron as zonas de surf da localidade. Tamén houbo algunha que outra compra e, despois de cear, moitos de nós nos reunimos no Olympia para botar uns billares, o cal se está a converter nunha tradición. Brais foi o único que tivo que quedar na casiña, pero agardamos que se reincorpore ao grupo a partir de mañá. O domingo é o último día da semana por unha sinxela razón: aprovéitase para descansar e facer un pouco o que a un lle peta, porque ao día seguinte toca madrugar e cinguirse á programación escolar; e iso é precisamente o que fixemos. Parece mentira, pero mañá xa chegamos á metade da duración do curso: cando nos decatemos, estamos tod@s subidos ao avión de volta!

ESP: ¡Buenas noches, familias! ¿Cómo se ha dado el domingo? ¿Os habéis asado? Por aquí la ola de calor aún no ha llegado, y no parece que lo vaya a hacer… Hoy ha hecho una temperatura óptima y hemos aprovechado para pasar la mayor parte del día al aire libre. Las chicas han hecho una ruta por la costa sur de Scarborough hasta la playa de Cayton Bay: nos han dicho que han estado andando un total de tres horas, ida y vuelta, y que han comido en la playa para reponer fuerzas tras semejante caminata. Algunos de los chicos han invertido su tiempo en hacer deporte: han ido corriendo hasta la playa de North Bay y han explorado las zonas de surf de la localidad. También ha habido tiempo para alguna que otra compra y, después de la cena, muchos de nosotros nos hemos reunido en el Olympia para jugar al billar, lo cual se está convirtiendo en toda una tradición. Brais ha sido el único que ha tenido que quedarse en casita, pero esperamos que se reincorpore al grupo a partir de mañana. El domingo es el último día de la semana por una sencilla razón: se aprovecha para descansar y hacer un poco lo que a uno le apetezca, porque al día siguiente toca madrugar y ceñirse a la programación escolar; y eso es precisamente lo que hemos hecho. Parece mentira, pero mañana llegaremos a la mitad de la duración del curso: cuando queramos darnos cuenta, ¡estamos tod@s subidos al avión de vuelta!

ENG: Good evening, families! How was your Sunday? Did you get roast? The heat wave hasn’t shown up around here yet, and it doesn’t look like it’s going to… Today’s temperature was on point and we took advantage of this opportunity to spend most of the day outdoors. The girls went on a mini-excursion to the southern coast of Scarborough, to Cayton Bay beach actually: we were told they walked for three hours, round trip, and ate at the beach to replenish their strength after such a walk. Some of the boys spent their time practising sports: they ran towards North Bay Beach and explored the surfing spots in town. There was also room for eventual purchases and, after dinner, many of us gathered at the Olympia for a game of pool, which is becoming a big tradition for us. Brais was the only one who had to stay home, but we hope he will rejoin the team tomorrow. Sunday is the last day of the week for a simple reason: it’s used for resting and doing whatever one’s heart desires, because the next day it’s time to get up early and stick to the school routine; and that is exactly what we did. It’s unbelievable, but tomorrow we will reach half of the course’s duration: when we want to realize it, we all will be on the plane back!

 


 

SCARBOROUGH TEAM: SEA LIFE (AND A DAY AS RANDOM AS THE WEATHER), 15/07/2022

GAL: Boa noite, familias! Hoxe chegamos un chisquiño tarde para contarvos como nos foi porque tivemos un día bastante crazy, tan crazy coma o tempo británico: aquí nunca se sabe se fai frío, se fai calor, se chove, se deixa de chover… Como non leves toda a roupa que tes no armario enriba e a vaias mudando sobre a marcha!… Tanto é así que, pola mañá, nos avisaron de que se supendía a actividade de volei praia por “tempo imprevisible”: total, para caer catro pingas e saír o sol de cheo… De tolos!

Probablemente, o momento máis interesante da xornada foi a nosa visita ao Sea Life de Scarborough, un parque situado ao final do paseo marítimo que alberga e amosa grande parte da fauna mariña que habita estas costas. Tivemos a oportunidade de ver raias, quenllas, augamares, polbos, peixes paiaso, cabaliños e estrelas de mar… E todos en vivo e en directo! Tamén puidemos testemuñar como lle daban de papar a un grupo de focas e pingüíns e ampliamos os nosos coñecementos sobre biodiversidade, preservación do medio ambiente, especies en perigo de extinción (coma certos tipos de tartarugas) e a súa relación coa presenza e a actividade humanas… Vaia, que nos deu para encher ben os ollos e os miolos!

O tempo (cronolóxico) está a pasar moi rápido. A fin de semana xa comezou para nós… e sabemos de boa tinta que os nosos monitores están a artellar un plan xeitoso para mañá! Logo seguimos a contar!

ESP: ¡Buenas noches, familias! Hoy hemos llegado un poco tarde para contaros cómo nos ha ido porque hemos tenido un día bastante crazy, tan crazy como el clima británico: aquí nunca se sabe si hace frío, si hace calor, si llueve, si deja de llover… ¡Como no lleves encima toda la ropa que tengas en el armario y te vayas cambiando sobre la marcha!… Tanto es así que, por la mañana, nos avisaron de que la actividad de voley playa se suspendía por “tiempo impredecible”: total, que han caído cuatro gotas y ha salido el sol a reírse de nosotros… ¡Todos locos!

El momento más interesante de la jornada probablemente haya sido nuestra visita al Sea Life de Scarborough, un parque ubicado al final del paseo marítimo que alberga y muestra gran parte de la fauna marina que habita estas costas. Hemos tenido la oportunidad de ver rayas, tiburones, medusas, pulpos, peces payaso, caballitos y estrellas de mar… ¡Y todo en vivo y en directo! También hemos podido presenciar cómo le daban de comer a un grupo de focas y pingüinos y ampliar nuestros conocimientos sobre biodiversidad, preservación del medio ambiente, especies en peligro de extinción (como ciertos tipos de tortugas) y su relación con la presencia y la actividad humanas… Vaya, ¡que ha sido una experiencia muy productiva!

El tiempo (cronológico) está pasando muy rápido. El fin de semana acaba de empezar para nosotros… ¡y sabemos de buenas fuentes que nuestros monitores están elaborando un plan con mucho fundamento para mañana! ¡Luego os seguimos contando!

ENG: Good evening, families! Today we’re a bit late to share with you how we’re doing because we’ve had a pretty crazy day, as crazy as the British weather: here you never know whether it’s hot, cold, sunny, rainy… The only way to go is carrying all the clothes you keep in your wardrobe and change as you go!… So much so that, in the morning, we were told the beach volleyball game scheduled for this evening was cancelled due to “unpredictable weather”: in the end, we got a few raindrops and, all of a sudden, the sun showed up like laughing at us… Nuts!

The most interesting part of the day was probably our visit to Sea Life in Scarborough, a park located at the end of the promenade that displays a big chunk of the marine fauna inhabiting this coast. We’ve had the opportunity to see rays, sharks, jellyfish, octopuses, clownfish, seahorses and starfish… And all of them live, right in front of us! We have also been able to witness how a group of seals and penguins were fed, as well as to expand our knowledge about biodiversity, preservation of the environment, endangered species (such as certain types of turtles) and their link to human presence and activities… Wow, that was a really productive experience!

Time (chronological) is going by very fast. The weekend has just started for us… and we know for a fact that our group leaders are figuring out a solid plan for tomorrow! We’ll let you know about it later!