CONVOCATORIA ORDINARIA 3º ESO - 2019

Documentación

 1. Solicitude da praza debidamente cuberta e asinada polos solicitantes, segundo modelo que figura no Anexo I.
 2. Fotocopia simple do DNI/NIE ou pasaporte en vigor do/a alumno/a solicitante (mínimo por 6 meses). No caso de alumnado estranxeiro, deberán presentar fotocopia simple da tarxeta de residencia ou de estancia por estudos e o pasaporte en vigor (mínimo por 6 meses).
 3. Fotocopia simple do DNI/NIE dos solicitantes (pai e nai ou titor legal) que asinan a solicitude de participación do Anexo I.
 4. Solicitude de autorización de información fiscal segundo modelo que figura no Anexo II.
 5. Certificación académica orixinal , emitida polo centro educativo na que deberá figurar que o alumno/a está matriculado en 3º de ESO nun centro do Concello de Vigo sostido con fondos públicos no curso 2018/2019 e as cualificacións finais que deberá ter aprobadas todas as áreas ou materias cursadas en 2º de ESO; con mención específica da nota na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO, que deberá ser como mínimo dun 7.
 6. Xustificación de ingresos: Aquelas familias que non autoricen ao Concello de Vigo á solicitude de información fiscal á Axencia Tributaria, deberán presentar Fotocopia da última declaración da renda de todos os membros da unidade familiar ou certificado de estar exento/a emitido pola Axencia Tributaria.
 7. Autorización asinada polo pai, nai ou titor legal, segundo o modelo que figura no Anexo III.
 8. Fotocopia simple do libro de familia na que figuren todos os membros da unidade familiar ou documentación acreditativa da titoría legal e, de ser o caso, acreditar documentalmente outras circunstancias familiares considerando como tales: familia numerosa, pai/nai solteiro/a, divorcio ou separación, viúvo/a.
 9. Certificado de discapacidade, de ser o caso.
 10. Declaración de non ter concedida, no ano 2019, outra axuda coa mesma finalidade, segundo o modelo que figura no Anexo IV.
 11. No caso de que o participante precise de atencións médicas especiais (por mor de alerxias, discapacidades, intolerancias, etc.), deberá presentar un certificado médico orixinal que así o acredite.

Non serán tidos en conta nin valorados os requisitos alegados e non xustificados documental e correctamente tal como se indica, nin os que se aleguen fóra do prazo establecido para esta convocatoria nin os que conteñan emendas.

Pódense descargar as BASES DA CONVOCATORIA.

A partir da data de publicación da concesión das prazas definitivas na páxina web haberá un prazo de 5 días hábiles para presentar por escrito a aceptación ou a renuncia da praza concedida segundo o modelo do Anexo V, e de ser o caso o xustificante de ingreso bancario da achega correspondente.

Aviso legal