CONVOCATORIA 4º ESO (para edición 2021) e 3º ESO (para edición 2022)

Documentación a presentar

A documentación que corresponda presentar en cada caso, poderase achegar electrónicamente mediante o seu escaneado no lugar indicado no Formulario de Solicitude ou ben presentar fisícamente en papel no momento de realizar a solicitude presencial.

As persoas interesadas deberán achegar xunto co formulario de solicitude debidamente asinado, a seguinte documentación:

  1. Certificación académica orixinal emitida polo centro educativo do Concello de Vigo sostido con fondos públicos na que conste estar matriculado en 3º ou 4º ESO (segundo a convocatoria á que se presente) no curso académico 2021/2022, ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO, e a nota final en lingua inglesa de 2º da ESO.
  2. DNI/NIE do alumno/a, autorización de residencia ou pasaporte (en vigor).
  3. DNI/NIE, autorización de residencia ou pasaporte (en vigor) dos solicitantes (pai e nai ou titor/a legal) que asinan o formulario de solicitude.
  4. Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar ou documentación acreditativa da titoría legal
  5. De ser o caso, acreditación documental das circunstancias familiares, tales como: Titulo de familia numerosa, título de familia monoparental, sentenza de divorcio e convenio regulador onde conste o relativo á custodia, certificado de defunción (no caso de viuvez).
  6. De ser o caso, Certificado de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar emitido polo órgano competente cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%
  7. Xustificación de ingresos: Aquelas familias que non autoricen ao Concello de Vigo á solicitude de información fiscal á Axencia Tributaria, deberán presentar fotocopia simple da última declaración da renda de todos os membros da unidade familiar ou certificado de estar exento/a emitido pola Axencia Tributaria.
  8. No caso de que algún participante precise de atencións médicas especiais (por mor de alerxias, discapacidades, intolerancias...) deberán presentar un certificado médico orixinal que así o acredite.

Non serán tidos en conta nin valorados os requisitos alegados e non xustificados documental e correctamente tal como se indica, nin os que se aleguen fóra do prazo establecido para esta convocatoria nin os que conteñan emendas.

Pódense descargar as BASES DA CONVOCATORIA

Os/as alumnos/as aos que se lles adxudiquen as prazas definitivamente, previo acordo adoitado pola Xunta de Goberno Local, deberán presentar, no prazo habilitado ao efecto:

  • Exentos de pago- Anexo de aceptación ou renuncia da praza concedida, a través da páxina web https://escolas.vigo.org/vigoeningles ou ben a través do Rexistro Xeral do Concello, vía telemática ou presencialmente así como ou en calquera dos lugares establecidos no art.16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).
  • Con achega familiar- Tramitarán vía telemática no sitio web https://vigo.org/vigo-ingles o pagamento da contía asignada de achega familiar, ben a través da pasarela bancaria ou xerando o recibo de pago para posteriormente efectuar o mesmo de xeito presencial nas entidades bancarias pertinentes.
Aviso legal